Splošni nabavni pogoji

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 1. Navedeni splošni nabavni pogoji pomenijo pravno podlago za sklepanje pravnih poslov med dobavitelji in Marovt d.o.o. (v nadaljevanju: »naročnik«), za nabavo opreme, materiala, izdelkov in storitev (v nadaljevanju »blago«) za izvajanje njegove redne dejavnosti. Splošni nabavni pogoji se nanašajo na vse vrste naročil in pogodb. Veljati začnejo s potrditvijo in sprejemom naročila oziroma s podpisom pogodbe. V primeru, da dobavitelj naročila ne potrdi pismeno v roku treh dni po izdaji naročila, niti ga pismeno ne zavrne, se smatra, da je naročilo potrjeno in sprejeto. Naročnik si pridrži pravico, da v posameznem naročilu ali pogodbi (v nadaljevanju »naročilo«) določi posebne pogoje, ki v primeru tega naročila veljajo pred splošnimi nabavnimi pogoji.
 2. Naročilo za dobavo blaga izda naročnik po nalogu in za račun družbe-dajalke naloga. Naročnik za naročila programira dobave in izvršuje plačilo faktur.
 3. Sprejetje naročila pomeni tudi sprejetje naročnikovih nabavnih pogojev in izključuje kakršnokoli drugačno navodilo ali dogovor, ki ne bi bilo pisno potrjeno s strani naročnika.

 

II. ODPRTA NAROČILA – ODPOKLICI DOBAVE

 1. Določeno blago, katerega potrošnja je redna, je lahko predmet odprtega naročila, v katerem so navedeni blago, dostavni kraj, cena, kakovost in ostali nabavni pogoji, (pakiranje, prevoz itd.) in zgolj informativno predvidene celotne količine za določeno obdobje. Datume konkretnih dobav in količin se zatem določi v odpoklicih.
 2. Naročila in odpoklici dobav, njihove spremembe in dopolnila morajo biti v pisni obliki. Lahko se prenašajo preko daljinskih prenosov (npr. faks, e-pošta, EDIFACT) ali preko strojno čitljivih nosilcev podatkov.
 3. Naročnik lahko v okviru okoliščin, v kolikor je to dopustno (sorazmerno z možnostmi), od dobavitelja zahteva spremembe konstrukcije in izvedbe predmeta dobave. Pri tem stranki pogodbeno uredita posledice (vplive), še posebej glede dodatnih ali zmanjšanih stroškov, kot tudi dobavne termine.
 4. V primeru odprtega naročila za material in izdelke, potrebne v proizvodnem procesu naročnika, mora dobavitelj na lastne stroške vzpostaviti varnostno zalogo, jo imeti stalno na razpolago ter jo obnavljati. Če ni drugače določeno, mora varnostna zaloga ustrezati dobavni količini desetih delovnih dni. Naročnik si pridržuje pravico preverjanja varnostne zaloge.

 

III. DOBAVA, DOBAVNI ROKI IN KOLIČINE

 1. Naročeno blago dobavitelj dobavlja na namembni kraj, ki ga določi naročnik, skladno s standardom Incoterms 2010.
 2. Vsem pošiljkam mora biti priložena dobavnica, ki vsebuje naslednje podatke: prejemnik blaga, naslov prejemnika, dobaviteljeva in naročnikova šifra blaga, stanje spremembe, število kosov in embalažnih enot, teža neto/bruto za vsako pozicijo na dobavnici, skupna teža neto/bruto, naziv blaga, številka naročila in po potrebi posebne oznake. V primeru uvoza iz držav članic EU pa mora dobavnica vsebovati še poreklo blaga in 8-mestno tarifno številko.
 3. Dogovorjeni dobavni roki in količine so za dobavitelja obvezni in so bistvena sestavina naročila. Dobavni roki, določeni za posamezne etape v naročilih, odpoklicih in planih dobave se nanašajo na blago, dostavljeno v tovarno ali na določeno mesto razkladanja« in se morajo strogo spoštovati. Te roke lahko naročnik glede na potrebe spremeni na podlagi naknadno posredovanih odpoklicev ali planov dobav.
 4. Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika nemudoma obvestil o vsaki morebitni oviri, ki bi lahko povzročila zamudo ali ki bi lahko vplivala na potrebno količino naročenih dobav. S poslanim sporočilom ni izključena posledica zamude.
 5. Naročnik ima v primeru zamude, očitne nezmožnosti dobave ali druge kršitve nabavnih pogojev možnost, da izbira med pravico zahtevati izpolnitev naročila in pravico odstopiti od naročila ali dela naročila ter na stroške dobavitelja predati izdelavo drugemu dobavitelju, v vsakem primeru pa je dobavitelj dolžan povrniti škodo, ki je naročniku nastala.
 6. Višja sila, delavski nemiri, razen stavk, ki potekajo neposredno pri dobavitelju, ukrepi oblasti in drugi nepredvidljivi dogodki, katerih ni moč preprečiti in so neodvisni od volje strank in niso posledice napake stranke, razbremenijo pogodbeno stranko odgovornosti za posledice, ki bi nastale in sicer za čas trajanja teh okoliščin. Stranka, ki se sklicuje na te okoliščine, mora obvestiti drugo stranko nemudoma oz. najkasneje v roku 2 dni o pojavu ali prenehanju teh okoliščin in bo obvezna, na zahtevo druge stranke dostaviti dokaz o dejstvih, na katere se sklicuje. Pogodbena stranka mora svoje obveznosti v dobri veri prilagoditi spremenjenim razmeram.

 

IV. PREKLIC NAROČILA

 1. Za vsako neizpolnjevanje pričujočih pogojev, zlasti za ponavljajoče se zamude pri dobavah in ponavljajoče se pomanjkljivosti kakovosti izdelkov, lahko naročnik z enim samim pisnim obvestilom prekliče naročilo (odstopi od naročila) in zahteva povrnitev nastale škode.
 2. Naročnik za nekatera področja ocenjuje dobavitelje, nezadostna ocena je zadosten razlog za preklic naročila.
 3. Naročnik lahko kadarkoli brez razloga odstopi od naročilo. Preklic naročila mora biti poslan pisno, zadnja dobava pa se izvrši še tri mesece po preklicu.

 

V. POREKLO BLAGA

 1. Dobavitelj zagotavlja, da ima dobavljeno blago status blaga s poreklom iz držav panevropske diagonalne kumulacije. V primeru drugačnega porekla mora dobavitelj o tem naročnika obvestiti in od njega pridobiti odobritev dobave blaga drugačnega porekla.
 2. Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru zahteve naročnika, le temu nemudoma izdal dokazilo o preferencialnem poreklu blaga, oziroma verodostojna dokazila, za katere naročnik meni, da so potrebna.
 3. Kot dokazilo o preferencialnem poreklu se izda izjava dobavitelja kot je predpisana v Uredbi Sveta (ES). Lahko se predloži za vsako pošiljko blaga ali dolgoročna izjava. Dobavitelj mora naročnika nemudoma obvestiti, ko dolgoročna izjava dobavitelja za dobavljeno blago ni več veljavna. Dobavitelj je odgovoren za škodo, ki bi jo naročnik utrpel zaradi nepravilne ali zakasnele oddaje izjave. Če je to potrebno, mora dobavitelj dokazati svoje podatke o izvoru blaga.

 

VI. PAKIRANJE, EMBALAŽA, SLEDLJIVOST

 1. Dobavitelj mora, če ni drugače dogovorjeno, blago strokovno zapakirati in odpremiti po trgovskih običajih ali pa ga na zahtevo naročnika po njegovih navodilih odpremiti v ustrezni embalaži. Za poškodbe zaradi pomanjkljive ali napačne embalaže je odgovoren dobavitelj.
 2. Dobavitelj je dolžan zagotoviti sledljivost dobavljenega blaga in embalažne enote označevati s podatki: dobavitelj, oznaka materiala, dimenzija, šarža, količina, številka pakirne enote, datum proizvodnje oziroma kot je navedeno v naročilu.

 

VII. PREVZEM

 1. Pregled in prevzem blaga se opravi v tovarnah naročnika glede na dosežen dogovor o prevzemu blaga. Podpis ali pečat o sprostitvi se ne razume kot dokončni prevzem. Neustrezne ali pomanjkljive dobave naročnik vrne dobavitelju in ga bremeni za stroške. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati nadomestilo teh pomanjkljivih dobav, ki bodo fakturirane pod istimi pogoji.
 2. Naročnik in dobavitelj se posebej dogovorita o eni od naslednjih oblik prevzemanja: klasični prevzem, prevzem po »Certifikatu« ali prevzem po dobaviteljevem zagotavljanju kakovosti izdelkov (AQP). V vseh primerih naročnik opravlja naključne preizkuse, sistematično preverja količine, spremna poročila, stanje embalaže in označevanje.
 3. V primeru izmeta pri obdelavi, popravila, obveznega prebiranja nad določenim odstotkom glede na vrsto blaga, si naročnik pridržuje pravico bremeniti dobavitelja za plačilo stroškov obdelave, popravila, prebiranja ali po lastni presoji pa tudi zahtevati znižanje cene ali zahtevati, da dobavitelj odpravi napake sam.
 4. Dobavitelj prevzema popolno odgovornost za stroške, nastale kot posledica odstopanj od kakovosti, katerih vzrok je pri dobavitelju, in sicer za stroške, ki so nastali pri naročniku, pri naročnikovemu kupcu ali pri končnem uporabniku. Stroški kot posledica neizpolnjevanja kakovosti so: pavšal 150€ ob izstavitvi reklamacije in dejanski stroški, povezani s problemom kakovosti (zastoj, prebiranje, popravilo).
 5. V primeru reklamacij je dobavitelj dolžan v roku 24 ur po prejemu reklamacijskega zapisnika s strani naročnika pristopiti k odpravi reklamirane napake in jo brezplačno odpraviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času, določenem v naročilu ali reklamaciji. Reklamacije se rešujejo po postopku 8D, ki ga mora dobavitelj dosledno izpolniti. Rok za dokončno 8D poročilo ter izvedbo vseh aktivnosti je 10 delovnih dni od izstavitve reklamacije. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko dobavitelj ne odpravi napake v postavljenem roku in ne plača povzročene škode, zadrži plačilo faktur za opravljene storitve oziroma obveznost plačila škode pobota s svojo obveznostjo do dobavitelja.

 

VIII. CENE

 1. Cena naročenega blaga se določi v vsakem posameznem naročilu, v skupnem letnem naročilu oziroma s pogodbo. Cena, ki je določena na naročilu, je dokončna in se ne more spremeniti, razen v primeru bistvenih sprememb v poslovanju, ko lahko ena izmed strank naslovi na drugo predlog oziroma zahtevek za spremembo cene. Sprememba cene je možna samo z obojestranskim pisnim soglasjem.
 2. V ceni so upoštevani vsi elementi, vse okoliščine in posebnosti v zvezi s študijami, proizvodnjo, postavitvijo in pravilnim delovanjem naročene opreme ali v zvezi z nemoteno izvedbo storitve. Dobavitelj je v celoti seznanjen z mestom dobave, obveznostmi, časovnim obdobjem in roki svojega delovanja, zato ne more zahtevati nobenega plačila stroškov, odškodnine ali povračil, ki bi presegali ceno, določeno v naročilu

 

IX. PRODUKTIVNOST

 1. Dobavitelj se obvezuje, da si bo po najboljših močeh prizadeval izboljševati svoje in poddobaviteljeve proizvode in procese ter usmerjal svoja prizadevanja za zmanjševanje stroškov in iz tega naslova, pri ponavljajočih nakupih, naročniku priznaval letno produktivnost.

 

X. IZDAJANJE RAČUNOV ZA PLAČILO

 1. Računi morajo ustrezati zahtevam Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o davku na dodano vrednost Republike Slovenije, hkrati pa vsebovati še naslednje podatke: številko naročila, šifro blaga, stanje spremembe, številko dobavnice, dobavno mesto, v primeru uvoza iz držav članic EU pa še 8- mestno tarifno številko in pariteto skladno z naročilom in s standardom Incoterms 2000.
 2. Dobavitelj je dolžan izstaviti račun na naslov Marovt d.o.o. Stranice 53, SI-3206 Stranice, SI59469803, s priloženo kopijo ustreznega zapisnika, podpisanega s strani dobavitelja in naročnika: zapisnik o potrditvi dokumentacije, zapisnik o dobavi oziroma dobavnica, zapisnik o funkcionalnem prevzemu opreme. Računi se izstavijo v elektronski obliki v XML in/ali PDF formatu na naslov e-invoice@marovt.com in se ne pošiljajo v klasični papirni obliki. Za datum zapisnika se šteje datum, ko na zapisnik ni nobenih pripomb s strani naročnika.
 3. Naročnik mora zbirni račun prejeti najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec, oziroma kot nalaga zakonodaja. V nasprotnem primeru se premakne datum nastanka obveznosti in s tem valuta plačila za ustrezno število zamujenih dni. Za ta čas dobavitelj nima pravice zahtevati zamudnih obresti. V primeru, da plačilo zapade na soboto ali dela prost dan, se le to izvrši prvi naslednji dan. Za ta čas dobavitelj nima pravice zaračunati zamudnih obresti.
 4. Plačilo se izvrši po pogodbenem prispetju blaga in prispetju pravilnega in pregledanega računa.
 5. Če ni s strani naročnika drugače določeno, se vsa plačila izvršijo v roku 90 dni od konca meseca fakturiranja.
 6. Pri dobavi z napakami je naročnik upravičen, da plačilo ali del plačila, sorazmerno z deležem vrednosti blaga z napako, zadrži do pravilne izpolnitve.
 7. Dobavitelj ni upravičen brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika, svojih terjatev do naročnika odstopiti ali jih prepustiti v izterjavo tretjim.
 8. Če je terjatev plačana v roku 14 dni po prejemu blaga se priznava in upošteva 3% dodatni sconto.

 

XI. KAKOVOST IN USTREZNOST

 1. Dobavitelj odgovarja za kakovost dobavljenega blaga in vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti, ki ustreza merilom, veljavnim v avtomobilski industriji. Učinkovitost sistema vodenja kakovosti, mora dobavitelj dokazovati z veljavnim certifikatom po standardu ISO 9001 ali ISO/TS 16949.
 2. Dobaviteljevo blago mora biti v skladu s specifikacijami navedenimi v naročilu, zvezku zahtev, risbami in vsemi ostalimi dokumenti, ki definirajo blago in so bili na razpolago dobavitelju, za ne-dokumentirane karakteristike pa s tipskim vzorcem ali etalonom.
 3. Dobavitelj izkazuje skladnost pogodbenega blaga s trenutno veljavno dokumentacijo:
  • s postopkom »Potrditev začetnih vzorcev«
  • z izračuni sposobnosti procesov po posameznih karakteristikah (na zahtevo naročnika);
  • z dobavljanjem pogodbenega blaga v okviru dovoljenih odstopanj;
  • z zapisi o kakovosti dobavljenega blaga – (npr. certifikat materiala, mersko poročilo,…)
 4. Za vsak nov predmet dobave in v drugih primerih, ko je to dogovorjeno, mora dobavitelj naročniku na njegovo zahtevo dostaviti vzorec blaga, ki bo popolnoma ustrezal načrtovani proizvodnji. Priložiti mora kontrolno poročilo in po potrebi vse rezultate preizkusov, kot jih zahtevajo predpisi. Kosi blaga morajo biti v skladu z definicijo, ustrezati predvideni funkciji in izpolnjevati zahteve veljavnih predpisov. Naročilo bo postalo fiksno šele po naročnikovi potrditvi ustreznosti tipskih kosov (vzorcev).
 5. Zahtevana dokumentacija je v skrbništvu dobavitelja, ki prav tako hrani (arhivira) »Zapise o kakovosti«. Dokumentacijo dobavitelj hrani za čas življenjske dobe izdelka, oziroma za obdobje, določeno na zahtevo naročnika.
 6. Brez soglasja naročnika ne sme biti opravljena nikakršna tehnična sprememba, tudi neznatna. Dobavitelj je zlasti dolžan predhodno obvestiti naročnika o vsakem prenosu proizvodnje, o uporabi novega orodja ali novega postopka. Vsaka od navedenih sprememb pomeni ponovitev postopka »Potrditev začetnega vzorca«.
 7. Dobavitelj lahko za neznatne pomanjkljivosti blaga, ki so praviloma posledica enkratnih ali kratkotrajnih vplivov pri dobavitelju, pisno prosi naročnika za Dovoljenje za izvzetje. Dobava takšnega blaga je možna le po predhodni pisni odobritvi s strani naročnika.
 8. Naročnik lahko preverja izpolnjevanje zahtev teh nabavnih pogojev z izvajanjem ustreznih presoj pri dobavitelju.

 

XII. RAVNANJE Z OKOLJEM

 1. Dobavitelj mora poznati okoljsko politiko MAROVT d.o.o. in se vključevati v izboljševanje ravnanja z okoljem, ki ga vodi MAROVT d.o.o
 2. Dobavitelj mora zagotavljati, da dobavljeno blago izpolnjuje vse veljavne zakonske in druge dogovorjene okoljske zahteve.
 3. Dobavitelj je pozvan, da obvladuje svoj sistem ravnanja z okoljem skladno z zahtevami standarda ISO 14001.

 

XIII. VARNOST IN ZDRAVJE

 1. Dobavitelj mora poznati politiko varnosti in zdravja pri delu MAROVT d.o.o. in se vključevati v doseganje ciljev in izpolnjevanje programov varnosti in zdravja MAROVT d.o.o.
 2. Dobavitelj mora zagotavljati, da dobavljeno blago izpolnjuje vse veljavne zakonske in druge dogovorjene zahteve v zvezi varnosti in zdravja pri delu.

 

XIV. DRUŽBENA ODGOVORNOST

 1. Za naročnika je izrednega pomena, da pri svoji dejavnosti upošteva družbeno odgovornost do zaposlenih in družbe kot celote. To velja tako za samega naročnika, kot tudi za njegove dobavitelje. Naročnik in njegovi dobavitelji imamo skupni cilj delovanja v skladu z direktivami UN Global Compact (Davos, 01/99), ter načeli in pravicami, ki jih določa Mednarodna organizacija dela (IAO) v “Deklaraciji o temeljnih načelih in pravicah pri delu” (Ženeva, 06/98). Zlasti so pomembna naslednja načela:
  • Ohranjanje človekovega dostojanstva in človekovih pravic ter prepoved otroškega in prisilnega dela,
  • Izvajanje enakih možnosti in družini prijazno politiko,
  • Prepoved diskriminacije zaradi narodnosti, rase ali etničnega porekla, nacionalnega in socialnega porekla, spola, barve kože, zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, družinskega stanja, članstva v sindikatu, premoženjskega stanja,
  • Prepoved podkupovanja in izsiljevanja,
  • Vzdrževanje ustreznih delovnih pogojev,
  • Skladnosti s pravili za varnost in zdravje pri delu,
  • Skladnosti z veljavnimi zakoni in predpisi.

 

XV. INDUSTRIJSKA LASTNINA, VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

 1. Dobavitelj se zavezuje k zaupnosti posredovanih podatkov. Določil bo vse potrebne ukrepe za preprečitev širjenja podatkov, ki jih je dobil za izvršitev naročila. Risbe, dokumentacija, načrti, modeli in vzorci, ki jih je dobavitelj dobil oziroma s katerimi je seznanjen, so in ostanejo v lasti naročnika.
 2. Dobavitelj in naročnik se obvezujeta, da bosta vse komercialne in tehnične podrobnosti, s katerimi sta se seznanila med poslovnim odnosom, obravnavala in varovala kot poslovno skrivnost
 3. Risb, dokumentacije, modelov, šablon, vzorcev in podobnih predmetov ni dovoljeno prepustiti nepooblaščenim tretjim osebam ali jim drugače omogočiti dostop do njih. Razmnoževanje takšnih predmetov je dopustno le v okviru poslovnih zahtev in določb predpisov, ki urejajo avtorske pravice in pravice iz industrijske lastnine.
 4. Orodja, vzorci, modeli, merila itd., ki so bila naročena pri dobavitelju ali pri tretjih osebah za naročnika, oziroma katere je naročnik izdelal, da bi jih dal ali prepustil na razpolago dobavitelju, so v celoti last naročnika. Skrb in stroške za vzdrževanje in remont prevzame dobavitelj, ki je odgovoren za izvršitev naročila blaga. Dobavitelj mora voditi ažurno evidenco vzdrževanja in popravil orodij.
 5. Dobavitelj ne sme za račun tretje osebe izdelati na podlagi risb, orodij in modelov naročnika nobenega kosa brez poprejšnje pisne odobritve naročnika. V nasprotnem primeru bo to naročnik razumel kot dejanje nelojalne konkurence, za kar si pridržuje pravico zahtevati od dobavitelja odškodnino. Brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika je prepovedano orodja spreminjati, jih posredovati tretji osebi, ali jih uničiti.
 6. Dobavitelj prevzame nase odgovornost in stroške, ki bi nastali v primeru poškodovanja, uničenja ali kraje predmetov na katere se nanaša to poglavje.

 

XVI. JAMSTVO

 1. Dobavitelj odgovarja za očitne in skrite napake vseh svojih dobav, vključno s tistimi, katerih izdelavo je morebiti v celoti ali delno zaupal tretji osebi. Dobavitelj se zavezuje kriti odškodnino tudi v primeru, ko bi to odškodnino iztožil od naročnika nekdo tretji zaradi napak dobavitelja. Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od naročila in/ali preklicati naročilo ter zahtevati povrnitev škode po predpisih, ki urejajo obligacijska razmerja in po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
 2. Dobavitelj bo ukrenil vse potrebno, da bo naročnika nemudoma obvestil o kakršnikoli dejanski ali domnevni pomanjkljivosti svojih izdelkov ali stvarni napaki, s katero je seznanjen, s ciljem, da se omeji morebitne poznejše škodljive posledice.
 3. Za kose, vgrajene v vozila, za katere bi se po sprostitvi vozila v prodajo izkazalo, da so pomanjkljivi, mora dobavitelj avtomobilskemu proizvajalcu povrniti stroške po ceniku rezervnih delov v okviru garancijskih pogojev, ki jih je avtomobilski proizvajalec do svojih kupcev dolžan spoštovati. Poleg tega mora povrniti vse stroške, odškodnine in povračila škode ter vse zneske, katerih plačilo je posredno ali neposredno povzročila ta pomanjkljivost.
 4. Pod istimi pogoji povračila se za iste kose veljavnost jamstva razteza še na primere hudih pomanjkljivosti, za katere odgovarja dobavitelj, če bi bil avtomobilski proizvajalec prisiljen opraviti pri kupcih pregled in zamenjavo pomanjkljivih kosov po izteku garancijske dobe.
 5. Dobavitelj bo zaščitil naročnika proti vsem zahtevkom, ki bi jih tretje osebe utegnile kjerkoli sprožiti v zvezi z dobavljenim blagom zaradi patentov, licenc, zaščitnih znamk in modelov. V primeru tožb na podlagi tovrstnih zahtevkov, mora dobavitelj naročnika brez odloga začeti zastopati in na svoje stroške namesto naročnika zagotoviti zanj obrambo v vseh sodnih postopkih, ki bi lahko bili sproženi. Dobavitelj bo v celoti povrnil vse zneske stroškov, honorarjev in odškodnin, ki bi jih moral naročnik plačati na podlagi sodbe.

 

XVII. SODNA PRISTOJNOST

Naročnik in dobavitelj si bosta prizadevala reševati vse morebitne spore na prijateljski način in s sporazumevanjem. Če do sporazuma ne bi prišlo, se stranki strinjata, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Celju, ne glede na posebnosti dobavnih pogojev. Pravni posli se sklepajo in zanje velja pravo Republike Slovenije, v kolikor ni drugače dogovorjeno.